Data Privacybeleid gebruiker Art. 13 & 14 AVG

Hieronder willen wij u informeren over de soorten gegevens die worden verwerkt door SIXT CRS en de toepassing van dergelijke gegevensverwerking. Ook willen wij u informeren over belangrijke juridische aspecten van gegevensbescherming, zoals uw rechten.

Verwerkingsverantwoordelijke

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens (verwerkingsverantwoordelijke) is Sixt Chauffeur Reservation Systems GmbH & Co. KG, Metrostation Hausvogteiplatz 2, 10117 Berlijn (hierna ook SIXT CRS).

Contactinformatie

Als u vragen heeft over de bescherming van gegevens, neem dan contact op met onze  D ata Protection Officer  via dataprotection-chauffeur@sixt.com . U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: Sixt Chauffeur Reservation Systems GmbH & Co. KG, Datenschutzbeauftragter, Metrostation Hausvogteiplatz 2, 10117 Berlijn.

Categorieën persoonsgegevens

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt in verband met onze diensten:

Stamgegevens : Deze omvatten bijvoorbeeld een voornaam, achternaam, adres , geboortedatum.
Communicatiegegevens: Deze omvatten bijvoorbeeld iemands telefoonnummer, email adres (privé en/of zakelijk) faxnummer indien van toepassing, alsmede de inhoud van de communicatie (zoals e-mails, brieven, faxen).
Contractgegevens Deze omvatten, bijvoorbeeld, pick-up en drop-off data en locaties, betalingsgegevens en informatie over klantenbinding en partnerprogramma's.
Vrijwillige gegevens: dit zijn gegevens die u aan ons verstrekt op vrijwillige basis, zonder ons daar expliciet om gevraagd en bevat informatie zoals uw voorkeuren met betrekking tot de uitrusting van de auto en categorie.

  • Stamgegevens : Hieronder wordt verstaan: voor- en achternaam, adres (privé en/of zakelijk) en geboortedatun.
  • Communicatiegegevens : Telefoonnummer, emailadres (privé en/of zakelijk), evt. fax en de inhoud van deze communicatieuitingen (emails, brieven, faxen).
  • Contractgegevens : Ophaaldata, -locaties, bestemmingsinformatie betalingsinformatie en informatie omtrent klantloyaliteit en loyaliteitsprogramma's.
  • Optionele gegevens : Gegevens die u optioneel kunt invullen en aan ons verschaft zonder dat we daar expliciet om vragen. Denk aan persoonlijke voorkeuren omtrent benodigdheden in de auto of andere speciale verzoeken.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking bij SIXT CRS

Art. 6, lid 1, punt (a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Op grond van deze bepaling is de verwerking van uw persoonsgegevens legaal rechtmatig, indien en voor zover u toestemming heeft verleend tot dergelijke gegevensverwerking.

Art. 6, lid 1, punt (b) AVG: Op grond van deze bepaling is de verwerking van uw persoonsgegevens rechtmatig, indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u als partij aan deelneemt, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van uw verzoek vóór het sluiten van een contract (bijvoorbeeld wanneer u een auto reserveert).

Art. 6, lid 1, punt (c) AVG: Op grond van deze bepaling is de verwerking van uw persoonsgegevens rechtmatig, indien de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan SIXT CRS is onderworpen.

Art. 6, lid 1, punt (f) AVG: Op grond van deze bepaling is de verwerking van uw persoonsgegevens rechtmatig, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking verantwoordelijke. Daarmee wordt bedoeld Sixt of een derde partij. Hierbovengenoemde is rechtmatig tenzij dergelijke belangen zijn onderdrukt door het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. Daarmee wordt bedoeld uzelf.

Art. 9, lid 2, punt (f) AVG: Op grond van deze bepaling kunnen bepaalde bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt, indien de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of de verdediging van een juridisch recht. Deze speciale categorieën van persoonsgegevens bevatten de gegevens over de gezondheidstoestand van de betrokkenen.

Doeleinden van de gegevensverwerking bij SIXT CRS

1. Registratie & Boeking

Doeleinden van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u gebruikmaakt van de website, onze app of derde partijen.

We verzamelen uw persoonlijke gegevens via onze website, mobiele app, telefonisch of via tussenpartijen als u hen aan ons ter beschikking stelt. Dit zijn tussenpartijen die als hoofdzakelijk doel hebben het regelen van dienstcontracten met derden omtrent de boekingen van voertuigen, het registreren via het platform, identificatie via een login of het communiceren met ons per email of middels de ingevulde velden op de website. De persoonlijke gegevens die wij verzamelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Master data
  • Communicatiegegevens
  • Contractgegevens
  • Geolocatie gegevens
  • Gebruikersvoorkeursgegevens

We verwerken uw master data, communicatiegegevens, contractgegevens, financiële gegevens en alle overige gegevens die u vrijwillig heeft verstrekt 1. ten behoeve van de uitvoering van uw reserveringen en 2. ter vergemakkelijking van het sluiten en uitvoeren van uw contract.

In het Sixt CRS boekingsproces heeft u de mogelijkheid om uw creditcardgegevens in te dienen en dus voor uw rit te betalen via creditcard. De daadwerkelijke afschrijving gebeurt pas nadat de rit heeft plaatsgevonden.

Sixt CRS maakt gebruik van een professionele payment service provider (PSP), gecertificeerd volgens de PCI-DSS beveiligingsstandaard voor verwerking van betalingen met creditcards.

Rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking

Art. 6, lid 1, punt (b) AVG is van toepassing op de verwerking van gegevens voor zover nodig voor de uitvoering van reserveringen en overeenkomsten en tot slot voor Customer Relations (klantrelatie)doeleinden.

Categorieën ontvangers van uw gegevens

Voor de doeleinden die zijn omschreven in het bovenstaande, geven wij uw gegevens vrij aan de volgende geadresseerden: contractpartners voor het reserveren van voertuigen (Dienstverleners).

Overdracht naar een derde land

Als u Sixt CRS wilt gebruiken om ritten te boeken in derde landen, sturen we uw persoonlijke gegevens toe naar uw contractpartner in het betrokken derde land. De overdracht van uw gegevens naar een derde land is gebaseerd op een adequate beslissing van de Europese Commissie. Indien er geen dergelijke beslissing van de Europese Commissie bestaat voor het desbetreffende derde land, dan zal de overdracht naar dat derde land plaatsvinden met inachtname van passende waarborgen volgens Art. 46, punt (2) van het AVG. Wij kunnen ook voor de overdracht van uw gegevens naar een derde land zorgen, volgens de voorwaarden die vermeld staan in Art. 49 van het AVG. U kunt kopieën van eerdergenoemde waarborgen van SIXT CRS opvragen door een verzoek in te dienen op het bovengenoemde adres (zie adres in paragraaf → Verwerkingsverantwoordelijke). Derde landen zijn landen buiten het Europees Economisch Gebied. Het Europees Economisch Gebied omvat alle landen van de Europese Unie evenals de landen van de zogenaamde Europese Vrijhandelsassociatie (Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein).

2. (Direct) Marketingreclame

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw master data, communicatiegegevens en contractgegevens ten behoeve van onze klantenbinding, het implementeren van bonus-/loyaliteitsprogramma's en het optimaliseren van aanbiedingen voor de klant. De loyaliteitsprogramma's die wij promoten zijn ons eigen programma en dat van onze samenwerkingspartners.

We gebruiken uw emailadres om soortgelijke producten en diensten aan te bevelen, die ook door ons aangeboden worden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw emailadres zonder dat er meer dan de gebruikelijke transactiekosten bij de geldende fundamentele rechten komt.

Juridische basis voor verwerking

Art. 6, lid 1, punt (a) AVG geldt voor de gegevensverwerking met als doel Direct Marketing acties te implementeren die expliciete toestemming vooraf vereisen.

Art. 6, lid 1, punt (f) AVG geldt voor de gegevensverwerking met als doel Direct Marketing acties te implementeren die geen  expliciete toestemming vooraf vereisen. Het AVG geldt ook voor het implementeren van de genoemde marketingdoeleinden (→ Doeleinden van gegevensverwerking).

Gerechtvaardigd belang, voor zover Art. 6, lid 1, punt (f) AVG geldt voor de betreffende soort verwerking

Onze legitieme belangen bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden en -acties en het verwerkingen van de verschillende categorieën van gegevens, liggen in het feit dat wij u onze diensten zoveel mogelijk bij u willen promoten. Daarnaast hopen we ook een langdurige klantrelatie met u op te bouwen.

Categorieën ontvangers van uw gegevens

Voor de doeleinden zoals eerder omschreven in het bovenstaande, geven wij u gegevens vrij aan IT-dienstverleners, callcenters, reclamepartners en leveranciers van loyaliteitsprogramma's.

Overdracht naar een derde land

De overdracht van gegevens naar derde landen vindt plaats binnen de werksfeer van partnerprogramma's. De overdracht van uw gegevens naar een derde land is gebaseerd op een adequate beslissing van de Europese Commissie. Indien geen dergelijke beslissing van de Europese Commissie bestaat voor het desbetreffende derde land, dan zal de overdracht naar dat derde land plaatsvinden met inachtneming van passende waarborgen volgens art. 46 (2) van het AVG. Wij kunnen ook voor de overdracht van uw gegevens naar een derde land zorgen, volgens de voorwaarden die vermeld staan in Art. 49 van het AVG. U kunt kopieën van eerdergenoemde waarborgen van SIXT CRS opvragen door een verzoek in te dienen op het bovengenoemde adres (zie adres in paragraaf → Verwerkingsverantwoordelijke). Derde landen zijn landen buiten het Europees Economisch Gebied. Het Europees Economisch Gebied omvat alle landen van de Europese Unie evenals de landen van de zogenaamde Europese Vrijhandelsassociatie (Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein).

3. GPS-tracering

Doeleinden van gegevensverwerking

Om diensten zoveel mogelijk op maat te kunnen leveren aan klanten, kan Sixt CRS de coördinaten van mobiele telefoons nauwkeurig bepalen middels GPS tracking. Deze locatiegegevens worden niet opgeslagen en worden uitsluitend gebruikt om een gereserveerde rit zo goed mogelijk uit te voeren, of om klanten te informeren over een aanstaande rit. Om het voor u als klant gemakkelijker te maken, kunnen we uw huidige locatie als een pick-up locatie instellen met middels onze mobiele Sixt app voor Android en iOS. Onze applicaties vragen altijd eerst om toestemming uw locatie op te halen middels GPS-gegevens. Sixt CRS slaat nooit transactiegegevens op.

Juridische basis voor verwerking

Art. 6, lid 1, punt (a) AVG geldt voor de gegevensverwerking met als doel Direct Marketing acties te implementeren die expliciete toestemming vooraf vereisen.

4. Website

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd via Sixt CRS websites (bijv. mydriver.nl) als u actief dergelijke gegevens aan ons verstrekt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als onderdeel van een registratieprocedure, door het invullen van de online formulieren, door het sturen van emails en uiteraard bij het doen van een boeking. Wij gebruiken deze gegevens puur voor bovengenoemde doeleinden of voor doeleinden die voortvloeien uit de desbetreffende aanvraag. Denk bijvoorbeeld aan het verwerken van specifieke reserveringsverzoeken of -voorkeuren.

Beveiligde SSL Technologie

Sixt CRS heeft een aantal technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen; met name tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Deze veiligheidsmaatregelen zullen voortdurend worden aangepast in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Het uitwisselen van persoonsgegevens tussen uw computer of mobiel apparaat en onze server zal altijd plaatsvinden over de SSL-versleutelde verbinding (Secure Socket Layer (SSL).

Online tracking

Vele nieuwe internetbrowsers maken gebruik van 'volg mij niet'-functies. Indien dit het geval is voor uw browser, reageert onze website mogelijk niet op het 'volg mij niet'-verzoek of is het ophalen van de headers niet mogelijk. Om meer te weten te komen over welke instellingen uw browser heeft ingesteld en of u bepaalde aanbieders (geen) toegang wenst te geven tot uw informatie, klik dan hier voor Europese standaardwaarden. Voor de Amerikaanse waarden klik hier en voor Canadese waarden klik hier. Houd er a.u.b. wel rekening mee dat het uitschrijven/afmelden niet betekent dat u niet langer reclame van ons ontvangt! U blijft nog altijd generieke reclame van ons ontvangen.

Cookies

Het bezoeken van onze website kan leiden tot het opslaan van informatie op uw computer in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gekopieerd vanaf een webserver op uw harde schijf. Deze cookies bevatten informatie die later door een webserver in het domein kunnen worden gelezen waaraan u de cookie heeft toegewezen. Cookies kunnen geen programma's openen en uitvoeren, of uw computer infecteren met een virus. De cookies die gebruikt worden door ons bevatten verder ook geen persoonlijke gegevens.

De meeste cookies die door ons worden gebruikt zijn zogenaamde session cookies , die nodig zijn om de websitegegevens op te slaan tijdens uw bezoek (sessie). Zo onthouden de cookies op onze website de voorkeuren die u hebt opgegeven bij het aanvragen van uw reservering, evenals andere gegevens die u heeft ingevoerd gedurende uw sessie op onze website. Daarnaast zijn de session cookies belangrijk om ervoor te zorgen dat alle (promo)aanbiedingen etc. waarop u klikt, worden toegewezen aan uw verzoek. Session cookies worden automatisch verwijderd na iedere sessie op onze website. Ook maken we gebruik van cookies om uw wederbezoek aan onze website te registreren als u geïnteresseerd bent in bepaalde type aanbiedingen. Dit stelt ons in staat om gerichtere en persoonlijkere advertenties te tonen op onze website. Als u al bij ons geregistreerd bent en een klantenaccount heeft, is het voor ons mogelijk de door cookies geregistreerde informatie te vergelijken met de informatie die bij ons bekend is. Zodoende kunnen we onze aanbiedingen nauwkeuriger op uw eisen en wensen afstemmen. Deze cookies hebben een levensduur van één jaar, waarna ze automatisch verwijderd worden. We hebben cookies ook nodig voor het settlen van accounts met onze adverteerders, omdat cookies ook de pagina of promotionele aanbieding kunnen registreren via waar de klant vandaan kwam. Net zoals met alle andere gegevens, registreren we deze gegevens uitsluitend in abstracte vorm om ervoor te zorgen dat deze niet kan worden gebruikt om de betrokkene te kunnen identificeren. Dit type cookies heeft een levensduur van 31 dagen.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid de cookies te accepteren of te weigeren. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, maar doorgaans wordt er eerst om toestemming gevraagd. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat u niet in staat bent een deel van (al dan niet de gehele) website optimaal te kunnen bekijken. Als u cookies accepteert, kunt u deze altijd nog verwijderen op een later tijdstip via de instellingen van uw browser, vaak in de tab 'browsergeschiedenis'. Met het verwijderen van cookies worden alle advertentie-instellingen (evt. onherroepelijk) gewist.

Gebruik van Google Analytics (deze tekst is aangeboden door Google Inc.)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics; een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) die de websitegegevens helpen analyseren. Cookies verschaffen meer informatie omtrent het gebruik van de website door bezoekers. De informatie die de cookie opslaat omtrent uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken voor het evalueren van uw gebruik van en activiteit op de website, het opstellen van rapporten voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens die Google van u bezit. U kunt het gebruik van cookies weigeren door dit aan te geven in de instellingen van uw browser. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u in enkele gevallen geen (optimaal) gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor gedetailleerdere informatie, raadpleeg tools.google.com/dlpage/gaoptout of  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl  voor algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming. Wij willen erop wijzen dat de code "gat._gegenereerde informatie();" is toegevoegd aan Google Analytics op deze website, om ervoor te zorgen dat alleen anonieme IP-adressen worden geregistreerd (IP-maskering).

Wenst u de gegevensanalyse met Google Analytics voor deze website te deactiveren, kan dat door te klikken op de volgende link:  Deactiveer Google Analytics .

HotJar Analytics

De Sixt CRS website gebruikt HotJar Analytics diensten ten behoeve van het verbeteren van klantvriendelijkheid en klantervaringen. HotJar registreert de muisklikken en scrollbewegingen van de bezoeker van de website, evenals de informatie die u op deze website intikt via uw toetsenbord. Dergelijke informatie is niet gepersonaliseerd en blijft daarom dus ook anoniem. HotJar registreert dergelijke informatie niet op pagina's waar de HotJar-plugin niet op actief is. De HotJar dienst is uit te schakelen via de volgende link:  https://www.hotjar.com/contact .

Het gebruik van Google Maps

Zowel de mobiele toepassingen van Sixt CRS als de boekingsmachine en de locatiezoekerapplicatie op de website maken gebruik van Google Maps API toepassingen. Deze toepassingen zijn essentieel voor de functionaliteit en de volledige beschikbaarheid van de boekingsdienst. Door gebruik te maken van de diensten van SixtMobil, de boekingsmachine en de locatiezoekerapplicatie geeft u akkoord met de wet- en regelgeving die Google hanteert voor haar toepassingen op onze applicaties. Om de gebruiksvoorwaarden van Google te bekijken, klik dan hier . Het privacybeleid van Google kunt u hier  inzien. Google Maps wordt gebruikt om klanten te voorzien van de correcte kaart voor iedere stad met daarop de belangrijkste locaties in de omgeving. De overdracht van locatiegegevens naar Google wordt altijd anoniem gedaan. Er wordt geen nadere informatie verstrekt aan Google.

Apple Kaarten

Voor gebruikers van onze iOS app wordt er gebruik gemaakt van Apple Kaarten. Deze toepassing is essentieel voor de functionaliteit en volledige werking van de boekingsmachine. Door gebruik te maken van deze applicatie gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Apple Kaarten. Deze kunnen worden gevonden op https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-de.html . Het privacybeleid van Apple is te vinden op  https://www.apple.com/legal/privacy/nl/ .

Facebook

De website van Sixt CRS bevat zogenaamde social plugins  zoals de 'Like' button van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). U dient als Facebookgebruiker geregistreerd te zijn om de Facebookplugins te beoefenen zoals de 'like' button of het achterlaten van een bericht op gerelateerd aan Sixt CRS op uw eigen tijdlijn.

Onze website wisselt voortdurend gegevens uit met Facebook. Houd er dan ook rekening mee dat de uitwisseling van gegevens al plaatsvindt zodra u onze website bezoekt. Deze gegevensuitwisseling is dus niet  afhankelijk van of de social plugin is ingeschakeld en of u reeds bent aangemeld op Facebook of niet. Als u wenst dat Facebook geen gepersonaliseerd persoonsprofiel van u maakt, dient u zich uit te loggen van Facebook - het simpelweg sluiten van de Facebookpagina is hierbij niet genoeg. Raadpleeg http://www.facebook.com/policy.php met betrekking tot het doel en de toepassing van de gegevensverzameling en de verdere verwerking hiervan door Facebook, evenals uw rechten en opties m.b.t. het instellen van de bescherming van uw privacy.

Disable Facebook tracking

Het gebruik van Facebook Custom Audience gebaseerd op Facebook pixels

Onze website maakt gebruik van het zogenoemde Facebook pixel, ontwikkeld door het sociale netwerk Facebook dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA - In de EU door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Haven, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). De Facebook pixel tool zorgt ervoor dat gebruikers van onze website de zogenoemde 'Facebook ads' kunnen zien. De Facebook ads projecteren advertenties van hetgeen dat overeenkomt met de interesses van de bezoekers tijdens hun bezoek aan Facebook en dit dus niet ervaren als een last. Daarnaast gebruiken we de Facebook pixel om bij te houden hoeveel gebruikers klikken op onze Facebook ads. Dit stelt ons in staat om de doelmatigheid te beoordelen van de advertenties, die nuttig zijn voor statistisch en marktonderzoek. Facebook pixel wordt geactiveerd zodra u onze website bezoekt en kan tevens cookies op uw computer opslaan. Als u inlogt op Facebook na het bezoeken van onze website, of Facebook bezoekt terwijl u nog steeds aangemeld bent, wijst Facebook deze informatie automatisch toe aan uw persoonlijk Facebookaccount. De verzamelde data omtrent u wordt door ons in geen geval  gebruikt ter interferentie van uw identiteit als gebruiker. Het verzamelen en verwerken van gegevens door Facebook voldoet aan de bepalingen van het Facebook Gegevensbeleid. Voor meer informatie hierover, raadpleeg  https://www.facebook.com/about/privacy. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het opnemen van de gegevens door Facebook pixel en het gebruik van uw gegevens voor Facebook ads. Hiervoor kunt u de pagina raadplegen op Facebook die speciaal is opgericht voor dit doel. Zie daarvoor de instellingen voor het gebruik advertising op basis van gebruik. U dient aangemeld te zijn bij Facebook om deze pagina te kunnen bekijken: https://www.facebook.com/settings. De instellingen zijn onafhankelijk per platform, dat wil zeggen dat alle instellingen automatisch gelden voor alle toestellen, desktopcomputers of mobiele apparaten.

Google AdWords/DoubleClick:

Advertenties die door ons worden getoond zijn gebaseerd op de interesse in producten die onze klanten eerder hebben getoond. We registreren de informatie omtrent het surfpatroon van onze klanten met als doel advertising zo goed mogelijk op maat te bieden. Hierom worden er cookies met een multicijferig identificatienummer opgeslagen op de computer van de gebruiker. Als u niet akkoord gaat met het laten analyseren van uw gedrag, kunt u dat aangeven in de instellingen van uw browser. Houd er echter rekening mee dat het uitzetten van analysecookies kan leiden tot het niet (optimaal) functioneren van alle mogelijkheden van de website.

Het zoekmachineprogramma Google AdWords wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; Google). Google AdWords toont de systematische weergave van advertising middels Google zoekwoorden op onze website. Google implementeert hierom een cookie in de browser van de gebruiker zodra er wordt geklikt op een advertentie die getoond wordt in het Google zoek- of advertisingsnetwerk.

Om te weten te komen hoe u bezwaar kunt indienen tegen het tracken, bekijk https://www.google.com/ads/preferences.

Middels cookie-gebaseerde conversiemethoden ban Adwords kan Google het aantal gebruikers meten die na het klikken op een AdWords-advertentie overgaan op de aanschaf van het aangeboden product of de dienst. Voor zover de Google Ads verderlinken naar andere websites, ontvangt deze website de statistieken van Google omtrent het aantal aankopen nadat u op de advertentie heeft geklikt.

De opties voor het uitschakelen van deze trackingfunctie zijn als volgt: u kunt uw browser zodanig instellen dat het de instelling van cookies door het domein googleadservices.com of door derden in het algemeen blokkeert. U kunt ook de Google conversiecookie in uw browserinstellingen voor cookies geheel verwijderen.

Ook maakt de website gebruik van Google Remarketing op basis van Doubleclick; een tweede dienst van Google om advertising gebaseerd op gebruikersinteresse te implementeren. Het proces omtrent het beoordelen van de getoonde pagina's en toewijzing van advertenties is gebaseerd op een alternatief identificatienummer in de Doubleclick-cookie. De informatie die gegenereerd is door de cookie over de getoonde pagina's wordt uitgewisseld met en opgeslagen naar Google servers voor evaluatiedoeleinden. Lees het Google privacybeleid op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Voor het indienen van bezwaar tegen deze trackingfunctie, raadpleeg https://www.google.com/ads/preferences. U kunt ook bezwaar indienen tegen het interest based advertising  van Google en derde advertisingpartijen op https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Optimizely

Deze website maakt gebruik van Optimizely, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten) dat dient ter vereenvoudiging en gedrag A/B testen ten behoeve van de optimalisatie en verdere ontwikkeling van deze website. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt meestal overgebracht naar en opgeslagen op een Optimizely server.

De opties voor het uitschakelen van deze functie tracking zijn als volgt: hiermee schakelt u Opitimizely tracking op elk moment door de bijbehorende instructies https://www.optimizely.com/opt_out.

Refined advertenties

te evalueren en optimaliseren van onze website en voor het genereren van reclame die meer op jou van toepassing zijn, gebruiken we het spoorvolgsysteem verfijnde advertenties gemaakt door verfijnde Labs GmbH (Residenzstr. 7, 80333 München, Duitsland). Dit systeem maakt gebruik van cookies om gebruikersgegevens en om anonieme gebruikersprofielen op basis daarvan. Het is niet toegestaan deze gegevens aan persoonlijke gebruikersgegevens.

U kunt bezwaar maken tegen een dergelijke gegevensverwerking door middel van een opt-out cookie. Voor meer informatie hieromtrent, ga naar https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads.

Google Tag Manager

het platform gebruikt de Google Tag Manager. Deze dienst geeft website tags worden beheerd via een webinterface. De Google Tag Manager alleen werktuigen die tags. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags, die op zijn beurt gegevens verzamelen indien nodig. Echter, de Google Tag Manager geen toegang heeft tot deze gegevens. Als een schakelaar is gemaakt op domein of cookie niveau blijft geldig voor alle tracking tags als ze worden uitgevoerd met de Google Tag Manager.

Rechtsgrondslag voor bovengenoemde gegevensverwerking

Art. 6, lid 1, punt (f): AVG geldt waar persoonlijke gegevens worden verwerkt.

Gerechtvaardigd belang, voor zover Art. 6, lid 1, punt (f) AVG geldt voor de betreffende soort verwerking

Onze legitieme belangen bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden en -acties en het verwerkingen van de verschillende categorieën van gegevens, liggen in het feit dat wij u onze diensten zoveel mogelijk bij u willen promoten. Daarnaast hopen we ook een langdurige klantrelatie met u op te bouwen.

Categorieën ontvangers van uw gegevens

Uw gegevens worden enkel doorgegeven aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht. Denk hierbij aan lokale verhuurpartners met betrekking tot uw reservering of een creditcardbetaling via uw creditcardmaatschappij. In dergelijke gevallen zullen wij uw gegevens doorgeven aan IT-dienstverleners, callcenters, dataverzamelingsbedrijven, aanbieders van financiële diensten, franchise partners en andere dergelijke samenwerkingspartners.

We verzenden gegevens naar Google Inc. en Facebook Ierland Ltd., zoals eerder vermeld (zie → Doeleinden van gegevensverwerking).

Als onderdeel van onze maatregelen om fraude te voorkomen, sturen we ook - in situaties waarin derden zijn betrokken of betrokken dreigen te raken van fraude - persoonsgegevens aan derden.

Overdracht naar een derde land

Als zakelijke klanten Sixt CRS willen gebruiken om ritten te boeken in derde landen, sturen we hun persoonlijke gegevens toe naar de contractpartner in het betrokken derde land. De overdracht van de gegevens naar een derde land is gebaseerd op een adequate beslissing van de Europese Commissie. Indien er geen dergelijke beslissing van de Europese Commissie bestaat voor het desbetreffende derde land, dan zal de overdracht naar dat derde land plaatsvinden met inachtname van passende waarborgen volgens Art. 46, punt (2) van het AVG. U kunt kopieën van eerdergenoemde waarborgen van SIXT CRS opvragen door een verzoek in te dienen op het bovengenoemde adres (zie adres in paragraaf → Verwerkingsverantwoordelijke).

Derde landen zijn landen buiten het Europees Economisch Gebied. Het Europees Economisch Gebied omvat alle landen van de Europese Unie evenals de landen van de zogenaamde Europese Vrijhandelsassociatie (Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein).

(Criteria voor) Opslagduur

Sixt CRS bewaart uw persoonsgegevens totdat ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of anderszins bewerkt zijn (zie → Doeleinden van gegevensverwerking bij Sixt CRS). Waar Sixt CRS onder wettelijke verplichting staat om persoonlijke gegevens op te slaan, zullen persoonlijke gegevens bewaard blijven gedurende de opslagperiode die bepaald is door de wet. De opslagperiode voor commerciële documenten, waaronder boekhoudingsgerelateerde documenten (inclusief facturen) bedraagt 10 jaar, volgens hoofdstuk 257, lid 4, VAN HET DUITSE HANDELSGESETZBUCH. Tijdens deze periode kunnen uw gegevens onderworpen worden aan beperkt gebruik in dagelijkse operations als de verwerking ervan geen verdere doeleinden heeft.

Rechten van betrokkenen

Rechten volgens Art. 15 - 18 en 20 van het AVG

U heeft het recht om, met redelijke tussenperiodes, informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens (Art. 15 AVG). De gegevens waar u recht op heeft, bevatten informatie over met name persoonlijke gegevens over u die opgeslagen zijn, de categorieën van persoonsgegevens en over de doeleinden van de verwerking. Op verzoek zal Sixt CRS u een kopie verschaffen van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

U heeft tevens het recht om van Sixt CRS een correctie te vragen omtrent onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben (Art. 16 AVG).

Bovendien heeft u ook het recht om Sixt CRS te verzoeken persoonsgegevens te vernietigen die op u betrekking hebben (Art. 17 AVG). Wij zijn verplicht om deze persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden dan ook daadwerkelijk te vernietigen, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn ten opzichte van de doeleinden waarvoor wij hen verzameld of anderszins verwerkt hebben. Dit geldt ook voor wanneer u uw toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens intrekt of indien de persoonsgegevens onwettelijk verkregen of verwerkt zijn.

Onder bepaalde omstandigheden heeft u recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 18 AVG). Hieronder vallen ook omstandigheden waarin u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist en wij deze juistheid vervolgens moeten verifiëren. In dergelijke gevallen dienen wij af te zien van verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens, met uitzondering van opslag, totdat de zaak is opgehelderd.

Indien u ervoor kiest om over te stappen op een concurrent van Sixt CRS, heeft u het recht om ofwel de gegevens die u ons op basis van uw toestemming of een contractuele overeenkomst met ons hebt verstrekt, in een machineleesbaar formaat te ontvangen, of om deze gegevens ook in een machineleesbaar formaat aan een derde partij naar keuze te laten verzenden (Recht op gegevensportabiliteit, Art. 20 AVG).

Geen contractuele of wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken/gevolgen van het niet-verstrekken van gegevens

U bent niet contractueel of wettelijk verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Houd er echter rekening mee dat u geen autoverhuurcontract met ons kunt afsluiten of gebruik kunt maken van andere door ons geleverde diensten, als het ons niet is toegestaan om de gegevens te verzamelen en te verwerken zoals vereist voor de hierboven vermelde doeleinden (zie → De doeleinden van gegevensverwerking op Sixt CRS).

Recht om op grond van Art. 21 van het AVG bezwaar aan te tekenen

Indien de verwerking van uw gegevens door Sixt CRS noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang, of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen (Art. 6, lid 1, punt (e) AVG), of indien dit noodzakelijk is in het legitieme belang van Sixt CRS, heeft u te allen tijde het recht om, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Sixt CRS beëindigt dan de verwerking, tenzij we dwingende legitieme gronden voor een dergelijke verwerking kunnen aanvoeren, die de gronden voor beëindiging van de verwerking vervangen. U kunt te allen tijden en zonder beperking bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directe reclamedoeleinden.

Recht om de toestemming te allen tijde in te trekken

Als u eerder uw toestemming heeft gegeven m.b.t. de gegevensverwerking door Sixt CRS, heeft u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tussen het moment waarop de toestemming werd verleend en het moment waarop deze werd ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om klachten in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor Sixt CRS. Stuur dergelijke klachten naar het volgende adres:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstraße 219
10969 Berlijn

Laatste wijziging: 21 juni 2018